Projekt je razdeljen na 6 tematskih delovnih sklopov. Delitev je vpeljana zaradi načel dobrega upravljanja: odgovornosti, učinkovitosti in transparentnosti, ki so temeljno vodilo izjemnega upravljanja in koordinacije projekta.

DS1 – Upravljanje in koordinacija

V delovnem sklopu so zajete upravljalske in koordinatorkse aktivnosti, potrebne za izvedbo projekta velikih razsežnosti. 7-članski projektni odbor je zadolžen za: soupravljanje projekta, sprejemanje strateških odločitev, spremljanje celotnega poteka projekta, oblikovanje delovnih skupin, delo v delovnih skupinah, izvajanje projektnih dejavnosti, promocijo, komuniciranje z javnostmi, vrednotenje/ocenjevanje in poročanje. Projektni odbor je sestavljen iz vodje projekta, predstavnika prijavitelja in 1 člana vsake partnerske organizacije. Vodja projekta je zadolžen za: vodenje, upravljanje, administriranje, organiziranje, koordiniranje dela, nadzor nad časom, sredstvi, dejavnostmi in rezultati, upravljanjem prostovoljnega dela, sprememb in tveganj, za motiviranje, razreševanje problemov, komuniciranje s partnerji/financerjem/javnostmi, promocijo, vrednotenje, ocenjevanje in poročanje.

Vodja sklopa in projekta:  

 • Miha Lobnik

Administratorka projekta:

 • Mateja Zobarič Trplan

Projektni odbor:

 • Miha Lobnik (vodja projekta, DIC Legebitra)
 • Simon Maljevac (DIC Legebitra)
 • Miran Šolinc (Škuc)
 • Petra Thaler (DIH)
 • Mario Poljak (IMI MF UL)
 • Janez Tomažič (Infekcijska klinika UKC LJ)
 • Rolf Martin Anglevedt (Helseutvalget Norway)  

DS2 – Informiranje in obveščanje

Informiranje in obveščanje je segmentirano v dveh linijah:

 1. Informiranje in obveščanje splošne javnosti o projektu in Norveškem finančnem mehanizmu.
 2. Komunikacijska kampanja s preventivnimi sporočili za ciljne skupine projekta. V njej se ciljne skupine z intenzivnimi komunikacijskimi aktivnostmi obvešča o obstoju projektnih produktov in storitev, motivira se jih k njihovi uporabi ter aktivni udeležbi. Hkrati želijo aktivnosti vplivati na spremembo vedenja ciljnih skupin. Pozitivne spremembe vedenja so npr. varnejša spolnost MSM, dosledna in pravilna uporaba kondoma in lubrikanta, redno periodično testiranje na hiv/SPO in večja splošna skrb za seksualno zdravje. Kampanja vključuje informiranje o dostopnejših in prijaznejših zdravstvenih storitvah za geje in hiv pozitivne osebe, ki jih hkrati nemoralizirajoče osveščamo in senzibiliziramo za vprašanja povezana s hiv in SPO.
Vodja sklopa:

 • Lovro Centrih

Sokoordinator:

 • Mitja Blažič

Sodelavka za PR:

 • Natalija Pavlin

Sodelavci sklopa:

 • Blaž Vukelič
 • Miha Istanič
 • Lana Gobec
 • Kaja Dekleva

DS3 – Testiranje na HIV in druge SPO izven zdravstvenih institucij za MSM

Testiranje na hiv in ostale SPO za MSM izven zdravstvenih institucij zasledimo kot uspešno prakso marsikje v tujini. Pilotski poskusi pri nas so podprli tak pristop, a doslej sistemsko niso bili organizirani. V okviru projekta Odziv na hiv se takšen pristop k testiranju pri nas prvič vzpostavlja na sistemski ravni. Aktivnost zajema vzpostavitev redne testirne točke v prostorih skupnosti na Trubarjevi v Ljubljani ter na mestih druženja MSM (v klubih, savnah). Ob rednem testiranju se izvajajo občasna testiranja za MSM v ostalih slovenskih regijah, t.i. test s prijavo v večjih slovenskih mestih.

Takšno profesionalizirano in razvejano testiranje v skupnosti je prilagoditev navadam in vedenju ciljnih skupin. Omogoča namreč enostaven dostop do testiranja, popolno anonimnost in je senzitivno za potrebe ciljnih skupin. Vključuje mlade in tiste MSM, ki jih skrbi razkritje njihove spolne usmerjenosti. Prisotnost v okviru socialnih interakcij ciljne skupine omogoča možnost dvakratnega svetovanja o varni spolnosti, hivu in ostalih SPO. Test po presoji svetovalca ob odvzemu ali na željo uporabnika namreč odkriva tudi ostale SPO. Testiranje na sifilis, hepatitis B, hepatitis C ter analno in oralno gonorejo je izredno pomembno, saj okužba z njimi zvišuje tveganje za širitev hiv. Iz testiranja v skupnosti je zaradi finančne nedostopnosti izpuščeno le testiranje na klamidijo. V zvezi s testom na klamidijo ves čas trajanja projekta tečejo prizadevanja za njegovo vključitev.

Uporabnike s pozitivnim rezultatom na testu storitev v skupnosti poveže v zdravstveni sistem. Tukaj je pomembno sodelovanje z infekcijsko kliniko in usposobljenim referenčnim laboratorijem za učinkovito diagnostiko.

Vodja sklopa:

 • Bojan Cigan

Sokoordinator:

 • Mitja Ćosić

Testirna ekipa:

 • Bojan Cigan
 • Mitja Ćosić
 • Mitja Lenart
 • Peter Štangelj
 • Aleš Jelenc
 • Mina Paš

Sodelavci sklopa:

 • prof. dr. Mario Poljak
 • Jana Mlakar
 • Lea Hošnjak
 • dr. Samo Jeverica

DS4 – Koncipiranje in vzpostavitev sistema HIV/AIDS/SPO preventivnega dela na terenu (outreach)

Aktivnosti za ciljno populacijo na terenu so pomemben in učinkovit prijem hiv/SPO preventive. Ločimo mesta druženja z namenom spoznavanja (lokali, klubi), mesta srečevanja z namenom iskanja spolnih stikov (savne, kruzingi) in javna mesta slučajnega srečevanja in dosega MSM populacije (centri, skupine, zdravstvene ustanove). Raziskava EMIS 2013 je pokazala, da je 16 % respondentov svoje zadnje nestalne spolne partnerje našlo na zbirališčih za spolne stike, 20 % pa jih obiskuje skupnostne LGBT lokacije. Aktivnost zajema identifikacijo mest srečevanja MSM v mestih in podeželju ter identifikacijo učinkovitih terenskih aktivnosti glede na tam zbrano populacijo kot tudi mesto samo. Sledi vzpostavitev enotnega protokola preventivnega dela na terenu ter izvajanje preventivnih aktivnosti na terenu po protokolu.

Vodja sklopa:

 • Petra Thaler

Sodelavci sklopa:

 • Ana Zupančič
 • Miran Šolinc
 • Mitja Ćosić
 • Bojan Cigan
 • Ana Ziherl
 • Iztok Konc

DS5 – Koncipiranje in vzpostavitev celotnega sistema podpore in svetovanja za MSM

Strokovnjaki medicine in NVO že dolgo opozarjamo, da je sistem podpore in svetovanja za MSM pomanjkljiv. Zato projekt vzpostavlja diverzificiran sistem, naravnan na specifične potrebe ciljnih skupin MSM. Poslužujemo se inovativnih metod, predvsem pa gradimo celosten, trajnostno naravnan sistem podpore in svetovanja, ki bo deloval tudi po zaključku projekta. Sistem vključuje:

 1.      splošno preventivno svetovanje o varni in odgovorni spolnosti;
 2.      individualno psihosocialno svetovanje in podporo v prvem letu pozitivne diagnoze- Buddy program;
 3.      (kolektivno) vrstniško in strokovno psihosocialno podporo osebam, ki živijo s hivom;
 4.      sistema kriznega svetovanja (PEP s telefonsko linijo za pomoč pri ravnanju v primeru suma okužbe s HIV in hitro postekspozicijsko zaščito);

Za potrebe vrstniškega svetovanja smo usposobili 15 strokovnjakov v skupnosti. Sproti gradimo tudi mrežo za MSM senzibiliziranih strokovnjakov v zdravstvenem sistemu.

Vodja sklopa:

 • Mitja Ćosić

Svetovalna ekipa:

 • Peter Štangelj
 • Bojan Cigan
 • Mitja Lenart
 • Mateja Zobarič Trplan
 • Tomaž Vovko
 • Brane Mozetič

DS6 – Raziskovanje in izobraževanje

Raziskovanje in izobraževanje sta temeljni dejavnosti, ki zagotavljata kakovost in strokovnost projekta. Prinašata bistven napredek v sistemih hiv preventive in zdravljenja. V okviru raziskovanja smo na podlagi do zdaj izvedenih raziskav med MSM, izvedli:

 1.      terensko raziskavo preventivnih potreb MSM na kruzing mestih,
 2.      multidisciplinarno kvalitativno študijo spolnega vedenja hiv negativnih MSM.

Obe raziskavi omogočata detajlnejši vpogled v spolne navade in življenjske stile MSM, povečanje uspešnosti pri doseganju ranljivih skupin in oblikovanje učinkovitejših pristopov preventive in zdravljenja hiv.

Izobraževanje ranljive skupine zmanjšuje stopnjo tveganega vedenja, usposabljanje osebja, ki deluje na področju hiv pa zvišuje učinkovitost preventive in zdravljenja. Zato bomo izvedli:

 1.      izobraževanja za MSM o varni in odgovorni spolnosti in SPO;
 2.      strokovna izobraževanja za skupnostne delavce;
 3.      izobraževanja za medicinsko osebje ter ostale strokovne delavce in
 4.      bilateralna študijska obiska z Norveškimi partnerji.
Vodja sklopa:

 • Miran Šolinc

Sokoordinator:

 • Mitja Blažič

Sodelavci sklopa:

 • Aleš Lamut
 • prof. dr. Janez Tomažič
 • Jana Mlakar
 • dr. Andrej Kohont