Društvo informacijski center Legebitra

Društvo informacijski center Legebitra je nevladna, neprofitna organizacija s statusom humanitarne organizacije na področju socialnega varstva in organizacije v javnem interesu na področju varovanja zdravja. Od nastanka skupine Legebitra (1998) aktivno deluje na področju zagotavljanja enakopravnosti istospolno usmerjenih in s svojimi programi prispeva k odpravi diskriminacije. Poslanstvo Legebitre je izboljšati položaj in odnos do istospolno usmerjenih na različnih področjih življenja. Z zagotavljanjem varnega prostora in posredovanjem relevantnih in pravilnih informacij želi izobraževati in osveščati. Redne dejavnosti združuje v 4 programih: Za LGBT mlade, Svetovanje in samopomoč, Hiv/SPO preventiva in Učenje o človekovih pravicah. Dodatno pa beleži kršitve pravic na podlagi spolne usmerjenosti (POVEJ NAPREJ!), zmanjšuje homofobijo v šoli (PREBIJMO MOLK!) in si prizadeva za enakopravnost LGBT. Sodeluje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji (ŠKUC, DIH, Mirovni inštitut…) in tujini (ILGA Europe, IGLYO). DIC Legebitra je prijaviteljska organizacija projekta ter vodi in koordinira projekt.

Društvo študentski kulturni center / sekcija Magnus

Društvo študentski kulturni center / sekcija Magnus se vse od svoje ustanovitve leta 1984 ukvarja s problematiko epidemije hiv, takrat so se člani takoj organizirali in začeli z informiranjem. V reviji Viks so objavili prvi članek o novi okužbi. Prvi letak o varni spolnosti za geje in ostale moške, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM) so izdali leta 1985, kar je začetek organizirane hiv preventive za MSM v Sloveniji. Vse od takrat sekcija Magnus deluje na področju hiv preventive, zagovorništva pravic in podpore oseb s hiv, svetovanja in izobraževanja ciljne skupine in prostovoljcev. Zelo zgodaj so začeli s promocijo kondoma in lubrikanta kot učinkovite zaščite pred okužbo. Od leta 2004 izvaja hiv/SPO preventivni program, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. V projektu sodeluje z dejavnostjo spletnega svetovanja in informiranja na portalih za zmenke MSM. Nadgrajuje koordinacijo in delovanje skupine za samopomoč hiv+, ki bo imela redna srečanja in izobraževanja, več pozornosti bo namenjeno skrbi za duševno zdravje, destigmatizaciji in dvigu kakovosti življenja oseb s hivom. V projektu oblikuje obsežen paket e-učenja za različne ciljne skupine; uporabnike, skupnostne delavce in zdravstvene delavce v javnih zdravstvenih ustanovah ter na ta način prispeva k višji ravni znanja vseh deležnikov in sinergijskim učinkom timskega dela vseh partnerjev projekta.

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico že od leta 2003 deluje na področju hiv/SPO preventive, telesnega ter duševnega zdravja MSM populacije, psihosocialne podpore in pomoči, osveščanja ter druženja MSM in LGBT oseb, prijateljev in svojcev. Od leta 2005 izvaja program SPO in hiv preventive Pamet v roke, kondom na glavo!, ki sledi akcijskemu načrtu in smernicam Nacionalne strategije in kampanje za preprečevanje in obvladovanje okužbe s hivom. S svojimi izkušnjami se bo organizacija vključevala v projekt predvsem na področju izvajanja in koordinacije preventivnih aktivnosti na terenu kot pomembni in učinkoviti komplementarni dejavnosti celostnega programa hiv/SPO preventive. Z izvajanjem aktivnosti na mestih druženja z namenom spoznavanja, mesta srečevanja z namenom iskanja spolnih stikov in javnih mestih slučajnega srečevanja in dosega MSM populacije, se vzpostavlja koordiniran nacionalni sistem dostopa do preventivnih in informacijskih materialov (kondomi, lubrikanti, širitev in stalnost ter stabilnost mreže). Z inovativnimi intervencijami na terenu, ki so ciljno in segmentirano usmerjene k MSM populaciji, vzpostavlja partner znotraj projekta premišljeno promocijo uporabe kondoma kot najučinkovitejšega sredstva za preprečevanje širjenja okužbe z virusom hiv ter drugimi SPO, hkrati pa zagotavlja dejanski fizični dostop do zaščite v ciljni populaciji MSM, ter tako manjša možnost rizičnega vedenja oz. opustitve preventivnega vedenja pri spolnih odnosih med MSM. V projekt se vključuje tudi pri snovanju, izvedbi in distribuciji inovativnih komunikacijskih pristopov in materialov, namenjenih senzibilizaciji MSM populacije ter vodenju in izvedbi raziskovalnega dela na terenu. S svojimi izkušnjami se vključuje tudi v aktivnosti priprave in izvedbe različnih nivojev izobraževanj, izvedbe preventivnega svetovanja o varni in odgovorni spolnosti ter vrstniškega in strokovnega svetovanja.

Univerza v Ljubljani – Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

Univerza v Ljubljani – Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo kot partner v projektu opravlja preiskave krvi, odvzete osebam izven zdravstvenih institucij in sodeluje pri pripravi modela umestitve financiranja te dejavnosti v okviru zdravstvenega sistema oziroma financiranja zdravstvenih dejavnosti. Sodelovanje partnerja je v okviru Testiranja na hiv in druge SPO izven zdravstvenih institucij za MSM. Partner analizira na terenu prevzete vzorce, opravi potrebne preiskave in pripravi izvide za posamezne uporabnike. Partner tako v celoti izvrši del dejavnosti od prevzema epruvet do priprave izvidov preiskav in interpretacije rezultatov. Preiskave, ki jih izvede, so test na hiv, hepatitis B in C, sifilis (iz vzorcev krvi) ter preiskava brisov žrela in anusa na povzročitelja gonoreje. Sodelovanje partnerja v projektu je ključno zato, ker prispeva laboratorijski vidik testiranj in omogoča izvedbo. V drugem delu partner sodeluje pri preučitvi možnosti in pripravi sistemske rešitve financiranja preiskav vzorcev, pridobljenih izven zdravstvenih institucij. Načrtovani rezultat projekta je tudi predlog modela sofinanciranja dejavnosti in umestitve v okvir financiranja iz sistema zdravstvenega zavarovanja.

Univerzitetni klinični center Ljubljana – Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Univerzitetni klinični center Ljubljana – Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja bo kot partner sodelovala v delovnem sklopu katerega naslov je Raziskovanje in izobraževanje. Posredno bo klinika sodelovala tudi pri doseganju rezultatov v testiranju na HIV in SPO v skupnosti. S svojimi strokovnimi sodelavci na področju zdravljenja okužbe s HIV, bo prispevala k izobraževanju ostalih partnerjev na področju svetovanja in testiranja na HIV v skupnosti ter sprejemanja diagnoze na HIV pri pripadnikih MSM populacije. Klinika je tudi končna točka, kamor se usmerja uporabnike testiranja, ki bodo imeli pozitivni izvid, torej je sodelovanje za uspeh projekta ključno. Klinika je pomemben partner projekta zaradi izkušenj na področju: poznavanja problematike HIVa pri MSM, poznavanje problematike soočanja z okužbo s HIV-om in poznavanja ter strokovnih prispevkov na področju povezanosti vprašanj okužbe z HIV-om z vprašanji nacionalne preventive na področju okužbe s HIV.  Prav tako je točka, kjer so zbrane najpomembnejše izkušnje o načinih in okoliščinah dosedanjih okužb v skupini MSM, kar je bistvenega pomena za oblikovanje novih preventivnih strategij. Kot partner v projektu, bo z ostalimi partnerji lahko delila svoje specifične in ekskluzivne izkušnje ter znanje na področju projekta.

Helseutvalget for bedre homohelse/Gay and lesbian health Norway

Helseutvalget for bedre homohelse/Gay and lesbian health NorwayPartner aktivno prispeva pri bilateralni izmenjavi informacij, znanj, izkušenj in dobrih praks na področju hiv/SPO preventive in testiranja za MSM. Prijavitelju in ostalim partnerjem je v okviru študijskega obiska na Norveškem predstavil delo svoje organizacije in izkušnje na področju preventive in testiranja za MSM, v okviru študijskega obiska v Sloveniji pa bo spoznal delo slovenskih partnerskih organizacij na področju hiv preventive in testiranja pri MSM. Partner bo predstavljeno kritično ocenil in podal kritične povratne informacije, ki bodo pripomogle k izboljšavi sistema v Sloveniji, svoja znanja in izkušnje bo prispeval v trajanju celotnega projekta, s strokovnimi prispevki (predavanji) pa bo aktivno sodeloval tudi na zaključnem simpoziju.