NFM zmanjšuje gospodarske in socialne razlike v EGP

Nepovratna sredstva Norveškega finančnega mehanizma, iz katerega se financira projekt Odziv na hiv, so bila za obdobje 2009–2013 v vrednosti 804 milijone evrov dodeljena Bolgariji, Češki, Cipru, Estoniji, Hrvaški, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški in Sloveniji. Norveški finančni mehanizem, skupaj z EGP finančnim mehanizmom, predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zmanjševanju ekonomskih in socialnih razlik ter h krepitvi bilateralnih vezi z izbranimi državami. Odločevalsko telo mehanizma je Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Norveške.

Norveški finančni mehanizem podpira programe in projekte na prednostnih področjih, ki so specifično dogovorjena z vsako državo. Ta področja so npr. inovacije na področju zelene industrije, zajem in shranjevanje ogljika, raziskave in štipendije, dostojno delo in socialni dialog, javno zdravje in enakost spolov, zmogljivosti na področju sodstva in boj proti čezmejnemu kriminalu. To so le nekatera ključna področja pomoči.

Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 za Slovenijo vključuje dve programski področji:

  1. Pobude na področju javnega zdravja, kamor spada projekt Odziv na hiv in
  2. Integracija načela enakosti spolov ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Cilji, izvajanje in vpliv NFM v Sloveniji

Cilji programa za obe programski področji so izboljšanje javnega zdravja, zmanjševanje neenakosti pri varovanju zdravja, enakost spolov ter spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

Program prispeva k doseganju opredeljenih ciljev z razvojem in preizkušanjem novih inovativnih pristopov/modelov/ukrepov, ki temeljijo na lokalnih partnerstvih med nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi in lokalnimi skupnostmi. Na nacionalni ravni pa se ta program osredotoča tudi na krepitev zmogljivosti udeleženih institucij in na usposabljanju javnih delavcev v sodelovanju z norveškimi partnerskimi institucijami.

V Sloveniji se v okviru Pobud na področju javnega zdravja program osredotoča na zmanjševanje neenakosti med skupinami uporabnikov, preprečevanje in zmanjševanje bolezni, ki so vezane na življenjski slog (v slednji sklop spada projekt Odziv na hiv) ter izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja v Republiki Sloveniji. V okviru Pobud na področju javnega zdravja se izvaja tudi v naprej določen projekt Skupaj za zdravje, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje RS.

Program Norveškega finančnega mehanizma stremi h krepitvi dvostranskih odnosov med Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo. To udejanja prek sodelovanja s številnimi norveškimi institucijami v okviru skupnega programa in skupnega razvoja, izvajanja in spremljanja ter vrednotenja projektov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Projektno partnerstvo Odziv na hiv ima norveškega partnerja Helseutvalget for bedre homohelse (Gay and lesbian health Norway).